Skip to contentEkonomika

Ekonomika in plan sta odgovorna za sklepanje boljših poslovnih odločitev v podjetju, ki so ključnega pomena še posebno pri hitri rasti našega podjetja.

Oddelek se deli na tri glavna področja in sicer finančni, računovodski in oddelek za planiranje. Naloge finančnega oddelka so:

  • Zagotavljanje denarnih sredstev (likvidnost); skrb za nemoteno poslovanje podjetja; pridobivanje investicijskih sredstev; plačila prejetih računov in izvajanje drugega plačilnega promet; komunikacija z bankami, ki podpirajo naše poslovanje.

Glavne naloge oddelka računovodstva so:

Knjiženje poslovnih dogodkov na podlagi knjigovodskih listin (prejeti računi, izdani računi, bančni izpiski …); obračunavanje DDV-ja; obračunavanje plač; vodenje evidence osnovnih sredstev; izdelava računovodskih poročil za vodstvo podjetja in zunanje uporabnike (AJPES, FURS, Statistični urad, Banka Slovenije).

Poglavitne naloge oddelka planiranja:

  • Priprava vseh večletnih in letnih planov v podjetja; priprava in obdelava analiz za posamezna področja, ki so podlaga za odločanje; izdelava kalkulacij za izdelke; planiranje proizvodnje na letni, mesečni, tedenski in dnevni ravni.